"Tifai" represents sea turtles in French Polynesia